– In verband met de drukte nemen wij op dit moment geen nieuwe pedicure klanten  aan. Excuses voor dit ongemak. – 

AVG WETGEVING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik voor het uitvoeren van verantwoordelijke behandelingen over u vast moet leggen.

Bescherming van uw privacy

Artemystic respecteert de privacy van haar bezoekers en doet er alles aan om deze privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Artemystic draagt er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ook vertrouwelijk wordt behandeld.

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt dan ook op een wijze, die in overeenstemming is aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen ik om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij die nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en de respecteren.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Artemystic verwerkt van haar cliënten. Indien u cliënt bent, wordt of om een andere reden persoonsgegevens aan Artemystic verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemene zin, nog vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen. Ik adviseer u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door gebruik van onze website laat u gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden zowel op actieve als passieve wijze verstrekt.

Actief zijn verstrekte gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail toestuurt. Via onze website kunt u een afspraak maken met de online agenda van Salonized. Deze gegevens worden opgeslagen en (toekomstige) afspraken worden aan uw profiel gekoppeld. Zo hoeft u niet bij elke afspraak uw persoonsgegevens opnieuw in te vullen en kunnen wij op basis van reeds eerder gemaakte afspraken beter adviseren over behandelingen en producten.Toegezonden gegevens worden bewaard, naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail zolang dat nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Passief zijn gegevens die automatisch op de website worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent.
In dit statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en met welke doeleinden.

Artemystic, gevestigd aan Sarabandeplein 46 7323 SW Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://artemystic.nl
Sarabandeplein 46
7323 SW Apeldoorn
+31 6 14 32 77 11

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artemystic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam, tussenvoegsels;
 • geslacht;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • vaste en/of mobiele telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • informatie betreffende ziektekostenverzekering;
 • huidtype
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Artemystic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

 • Gezondheid, medicatiegebruik;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • ethnische afkomst;
 • levensstijl.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artemystic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Artemystic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • het verzenden van onze nieuwsbrief, nieuwsuitingen, product uitingen en/of reclamefolder;
 • het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals de belastingaangifte.

Ten grondslag : voor het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming

Artemystic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • het kunnen afstemmen van uw huidtype en op de behandeling op de individuele cliënt, rekening houdend met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen;
 • om de voortgang van de behandelingen te kunnen monitoren;
 • uitsluitend van verkeerd toepassen van producten en/of behandelingen

Ten grondslag : voor het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Artemystic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artemystic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Artemystic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Wij hanteren een bewaartermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar na de laatste behandeling voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, tussenvoegsel;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • gegevens over gezondheid;
 • huidtype

Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor de financiële administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Artemystic verkoopt uw gegevens niet door.

Artemystic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van het AVG-programma (Salonized);
 • Het hosten van onze website (Netbeauty)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (accountant)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Artemystic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Artemystic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Daarnaast gebruiken wij Google Analystics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en gebruikt worden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij laten de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers.

Facebook, Instagram en Google+

Verder staan er op de website van Artemystic, verwijsknoppen van Facebook en Instagram opgenomen, om de pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. De knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees daarom de privacy verklaringen van Facebook, Instagram en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen en wat zij met deze code verwerken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit beperkt echter wel de functionaliteit en het gebruiksgemak. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Artemystic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artemystic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Artemystic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Artemystic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. En maken wij gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artemystic.nl

Wijzigingen

Artemystic behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf, te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Artemystic. Wij adviseren u regelmatig deze privacy te bekijken.

Opgemaakt te Apeldoorn, 9 mei 2018

Liever het document downloaden? Klik hieronder.
Downloaden