– In verband met de drukte nemen wij op dit moment geen nieuwe pedicure klanten  aan. Excuses voor dit ongemak. – 

De onderstaande informatie is van toepassing op de website van Artemystic. Door gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer.

De informatie en het aanbod op deze website wordt door Schoonheidssalon Artemystic met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin omvatte materiaal en informatie, verklaard de gebruiker kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Artemystic spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor gebruik van die informatie. Artemystic aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. De gebruiker kan aan informatie, genoemde prijzen en aanbevelingen op de website geen rechten ontlenen. De website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, worden gewijzigd. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden

Auteursrecht en Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder het onder mee begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht,

Het auteursrecht op deze website berust bij Artemystic of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan Artemystic beschikbaar hebben gesteld. Alle eigendomsrechten berusten op onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te vermenigvuldigen, te publiceren, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Link naar website van derden

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat de informatie op de websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt, niet door Artemystic onderzocht of geanalyseerd wordt. Artemystic kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites die gelinkt zijn aan de website van Artemystic. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoelt voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang en het gebruik van andere websites die gelinkt zijn aan de website van Artemystic, vindt plaats op eigen risico. Artemystic aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoud zich het recht voor om op enig moment, iedere link of informatie op de website te wijzigen dan wel te verwijderen.

Link website Artemystic

Wij spannen ons in om nauwkeurig en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen hierin geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Evenmin kunnen wij, hoezeer wij er ook naar streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar hebben van de website.

Disclaimer

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website van Artemystic, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Liever het document downloaden? Klik hieronder.
Downloaden