– In verband met de drukte nemen wij op dit moment geen nieuwe pedicure klanten  aan. Excuses voor dit ongemak. – 

1. Definities

Ondernemer
De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
ANBOS Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;
ANKO Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;
ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
Consument
de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten Ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
Overeenkomst
De Overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);
Uiterlijke verzorgingsbranche Het Kappersbedrijf, Schoonheidsverzorgingsbedrijf of Voetverzorgingsbedrijf;

Kappersbedrijf het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen, vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of anderszins wordt behandeld, waaronder ook begrepen het leveren van een haarwerk;
Schoonheidsverzorgingsbedrijf Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Voetverzorgingsbedrijf Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht
zijn op de verzorging van de voet, huid en nagels van de voet, mede ter preventie van (verdere) voetproblemen;

Geschillencommissie De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,
Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes
De codes van het Schoonheidsverzorgingsbedrijf, Kappersbedrijf of Voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.
Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf De Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf bevat praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en gezond werken op het gebied van onder andere allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale Arbeidsbelasting;

Wkkgz De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Beroepscompetentie-profiel De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de Ondernemer en de Consument.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de Consument) van het aanbod (van de Ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De Overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de Consument thuis als de Ondernemer ambulant werkt.
3.2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten Overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.
3.3. Indien de Consument jonger is dan 16 jaar, komt de Overeenkomst pas tot stand na schriftelijke toestemming van een wettige vertegenwoordiger (ouder of voogd).

4. Verplichtingen van de Ondernemer

4.1. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
4.2. De Ondernemer licht de Consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De Ondernemer vraagt de Consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
4.3. De Ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een Consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
4.4. De Ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
4.5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de Ondernemer de Consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. Tevens staan de prijzen van de behandelingen vermeld op de website van de Ondernemer.
4.6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de Overeenkomst tot stand komt.
4.7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de Ondernemer overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

5. Verplichtingen van de Consument

5.1. De Consument dient de Ondernemer voor het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
5.2. De Consument heeft de plicht alle door de Ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft.
5.3. De Consument heeft de plicht zich te allen tijde aan de huisregels van de Ondernemer te houden.

6. Duur en einde van de Overeenkomst

6.1. De Consument heeft niet het recht een Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van tussentijdse beëindiging heeft de Ondernemer het recht om (redelijke) kosten in rekening te brengen.

6.2. Indien de Consument een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of deels niet nakomt, is de Consument na ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat de Ondernemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die de Ondernemer in deze gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.

7. Annuleringsvoorwaarden

7.1. De Consument heeft het recht een gemaakte afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch of per e-mail, app of sms te annuleren. Indien de Consument deze verplichting niet nakomt, kan de Ondernemer vijftig procent van de prijs van de betreffende behandeling bij de Consument in rekening brengen.
7.2. Indien de Consument:
– niet op de gemaakte afspraak verschijnt, kan de Ondernemer honderd procent van de prijs van de betreffende behandeling bij de Consument in rekening brengen;
– meer dan vijf minuten te laat op de gemaakte afspraak verschijnt, kan de Ondernemer de verloren tijd in mindering brengen op de duur van de behandeling en honderd procent van de prijs van de betreffende behandeling bij de Consument in rekening brengen;
– meer dan vijftien minuten te laat op de gemaakte afspraak verschijnt, kan de Ondernemer de afspraak annuleren en honderd procent van de prijs van de betreffende behandeling bij de Consument in rekening brengen.
7.3. De Ondernemer heeft het recht een gemaakte afspraak tot 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail, app of sms te annuleren.

8. Betaling

8.1. Betalingen aan de Ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
8.2. Bij een reeks behandelingen kan de Ondernemer de Consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
8.3. In geval de Consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. De Consument dient overmacht schriftelijk aan te tonen.
8.4. Indien de Consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de Ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de Consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de Ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
9.2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De Ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
9.3. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Consument.
9.4. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor door de Ondernemer geleden schade die door een aan de Consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
9.5. Bij de aanwezigheid van een (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
9.6. Bij de afwezigheid van een (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot het (totaal)bedrag dat door de Ondernemer voor de onderhavige Overeenkomst met de Consument is overeengekomen.

10. Intellectuele eigendom

10.1. De website van de Ondernemer en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan de Ondernemer, tenzij anders vermeld.

10.2. Niets van de website van de Ondernemer of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

11. Klachten

11.1. De Consument zal tekortkomingen per ommegaande na ontdekking of op het moment dat hij het had kunnen ontdekken schriftelijk dan wel elektronisch bij de Ondernemer indienen.
11.2. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De Ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
11.3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
11.4. De Consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen de Ondernemer en de Consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de Consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

12. Geschillenregeling

12.1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
12.2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.
12.3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de Consument de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
12.4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
12.5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
12.6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

13. Schade, eigen risico en verzekering

13.1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
13.2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of ProVoet aan de Consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de Consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de Consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de Consument.
13.3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de Consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend;
– het lid is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

14. Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en Consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de Consument zijn.

15. Toepasselijk recht

Op alle door de Ondernemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.